slider

Rok 2015 - II półrocze


Wykaz Zarządzeń Rektora za II półrocze 2015 r.

 1. Zarządzenie nr 23/2015 Rektora z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 2. Zarządzenie nr 24/2015 Rektora z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 22/2013 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
 3. Zarządzenie nr 25/2015 Rektora z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji o przyjęciu oraz o nieprzyjęciu na studia wyższe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na rok akademicki 2015/2016
 4. Zarządzenie nr 26/2015 Rektora z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania punktów ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 5. Zarządzenie nr 27/2015 Rektora z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru opisu modułu kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 6. Zarządzenie nr 28/2015 Rektora z dnia 18 września 2015 r. w sprawie utworzenia zakładów w instytutach wraz z przypisaniem kierunków studiów
 7. Zarządzenie nr 29/2015 Rektora z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 8. Zarządzenie nr 30/2015 Rektora z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
 9. Zarządzenie nr 31/2015 Rektora z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
 10. Zarządzenie nr 32/2015 Rektora z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zasięgania opinii studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie oraz powołania w Instytutach Zespołów ds. oceny realizacji prac dyplomowych jako elementu oceny jakości procesu kształcenia
 11. Zarządzenie nr 33/2015 Rektora z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2015 Rektora z dnia 18 września 2015 r. dot. utworzenia zakładów w instytutach wraz z przypisaniem kierunków studiów
 12. Zarządzenie nr 34/2015 Rektora z dnia 30 października 2015 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w 2016 r.
 13. Zarządzenie nr 35/2015 Rektora z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej
 14. Zarządzenie nr 36/2015 Rektora z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad organizacji imprez studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 15. Zarządzenie nr 37/2015 Rektora z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny kwalifikacji nauczycieli akademickich posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
 16. Zarządzenie nr 38/2015 Rektora z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 18/2015 z dnia 5 maja 2014 r. dot. powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-2016
 17. Zarządzenie nr 39/2015 Rektora z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2015 r.
 18. Zarządzenie nr 40/2015 Rektora z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ustalenia jego zadań i kompetencji
 19. Zarządzenie nr 41/2015 Rektora z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Wykaz Uchwał Senatu za II półrocze 2015 r.

 1. Uchwała nr 47/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2012-2016
 2. Uchwała nr 48/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2012-2016
 3. Uchwała nr 49/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2012-2016
 4. Uchwała nr 50/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2012-2016
 5. Uchwała nr 51/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/2012 Senatu PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 23.02.2012 r. dot. powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016
 6. Uchwała nr 52/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie utworzenia kursu
 7. Uchwała nr 53/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 8. Uchwała nr 54/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
 9. Uchwała nr 55/2015 Senatu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów na kadencję 2012-2016
 10. Uchwała nr 56/2015 Senatu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 11. Uchwała nr 57/2015 Senatu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów zawieranych między studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 12. Uchwała nr 58/2015 Senatu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie za rok 2015
 13. Uchwała nr 59/2015 Senatu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia kursów
 14. Uchwała nr 60/2015 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie celem przeprowadzenia wyborów organów Uczelni na kadencję 2016-2020
 15. Uchwała nr 61/2015 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 49/2015 z dnia 17.09.2015 r. dot. powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2012-2016
 16. Uchwała nr 62/2015 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 50/2015 z dnia 17 września 2015 r. dot. powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2012-2016
 17. Uchwała nr 63/2015 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia kursów
 18. Uchwała nr 64/2015 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2016/2017
 19. Uchwała nr 65/2015 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika programu studiów, w tym planu studiów od roku akademickiego 2016/2017
 20. Uchwała nr 66/2015 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Filologia (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017
 21. Uchwała nr 67/2015 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów studenta Przemysława Kordiaka na kierunku: Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) w roku akademickim 2015/2016
 22. Uchwała nr 68/2015 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów studenta Adriana Nawrota na kierunku: Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) w roku akademickim 2015/2016
 23. Uchwała nr 69/2015 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów studenta Bartosza Pamiączyka na kierunku: Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) w roku akademickim 2015/2016
 24. Uchwała nr 70/2015 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – Raportu ewaluacji jakości kształcenia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2014/2015
 25. Uchwała nr 71/2016 Senatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika, studia II stopnia o profilu praktycznym, prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Wykaz Stanowisk Senatu za II półrocze 2015 r.

 1. Stanowisko nr 3/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia zakładów w instytutach
 2. Stanowisko nr 4/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Sekcji Płac
 3. Stanowisko nr 5/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Ekonomii i Turystyki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2012-2016
 4. Stanowisko nr 6/2015 Senatu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2015/2016
 5. Stanowisko nr 7/2015 Senatu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2015/2016
 6. Stanowisko nr 8/2015 Senatu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie raportu samooceny dla kierunku studiów ekonomia
 7. Stanowisko nr 9/2015 Senatu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie raportu samooceny dla kierunku studiów elektrotechnika
 8. Stanowisko nr 10/2015 Senatu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany stanowiska Senatu z dnia 17.09.2015 r. nr 3/2015 dot. zaopiniowania utworzenia zakładów w instytutach

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-12-18
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 2019-12-18 09:06:57
Ostatnio zaktualizował Damian Kędziora
Data ostatniej aktualizacji 2020-01-29 12:43:38
Liczba wyświetleń 497
Historia zmian ZOBACZ