slider

Rok 2015 - I półrocze


Wykaz Zarządzeń Rektora za I półrocze 2015 r.

 1. Zarządzenie nr 1/2015 Rektora z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 2. Zarządzenie nr 2/2015 Rektora z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Systemu Antyplagiatowego
 3. Zarządzenie nr 3/2015 Rektora z dnia 3 lutego 20105 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2014 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 4. Zarządzenie nr 4/2015 Rektora z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 5. Zarządzenie nr 5/2015 Rektora z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 6. Zarządzenie nr 6/2015 Rektora z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru anonimowych ankiet służących zebraniu opinii studentów na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz wprowadzenia wzoru sprawozdania dyrektorów instytutów z przeprowadzonego badania opinii studentów o wypełnianiu przez nauczycieli akademickich obowiązków dydaktycznych
 7. Zarządzenie nr 7/2015 Rektora z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji na okres kadencji 2012-2016
 8. Zarządzenie nr 8/2015 Rektora z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 9. Zarządzenie nr 9/2015 Rektora z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 10. Zarządzenie nr 10/2015 Rektora z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 4/2011 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 11. Zarządzenie nr 11/2015 Rektora z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2015/2016
 12. Zarządzenie nr 12/2015 Rektora z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w roku akademickim 2015/2016
 13. Zarządzenie nr 13/2015 Rektora z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
 14. Zarządzenie nr 14/2015 Rektora z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2015/2016
 15. Zarządzenie nr 15/2015 Rektora z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2015/2016 oraz szczegółowego planu rekrutacji
 16. Zarządzenie nr 16/2015 Rektora z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie jednorazowych opłat za wydanie dokumentu związanego z tokiem studiów oraz innych opłat za świadczone usługi edukacyjne pobieranych od studentów w roku akademickim 2015/2016
 17. Zarządzenie nr 17/2015 Rektora z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty obowiązującej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2015/2016
 18. Zarządzenie nr 18/2015 Rektora z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016
 19. Zarządzenie nr 19/2015 Rektora z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie wzorów ankiet ewaluacji praktyk zawodowych
 20. Zarządzenie nr 20/2015 Rektora z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 32/2014 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustanowienia okresów rozliczania godzin ponadwymiarowych
 21. Zarządzenie nr 21/2015 Rektora z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 22. Zarządzenie nr 22/2015 Rektora z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Regulaminu Egzaminu Dyplomowego dla Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Pierwszego Stopnia – Kierunek Fizjoterapia

Wykaz Uchwał Senatu za I półrocze 2015 r.

 1. Uchwała nr 1/2015 Senatu z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia korekty Planu rzeczowo-finansowego na rok 2014
 2. Uchwała nr 2/2015 Senatu z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie za rok 2014
 3. Uchwała nr 3/2015 Senatu z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia kursów
 4. Uchwała nr 4/2015 Senatu z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego planu studiów „Studia Podyplomowe Pedagogiczne – kwalifikacyjne” w roku akademickim 2014/2015
 5. Uchwała nr 5/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia indywidualnych planów studiów „Studia Podyplomowe – Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna II edycja” w roku akademickim 2014/2015
 6. Uchwała nr 6/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie umowy o współpracy z Uniwersytetem w Tampere – w Finlandii (Tampere University of Applied Sciences – TAMK)
 7. Uchwała nr 7/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 93/2013 z dnia 28.11.2013 r. dot. utworzenia nowego kierunku studiów: Bezpieczeństwo narodowe
 8. Uchwała nr 8/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie utworzenia kursów
 9. Uchwała nr 9/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2012-2016
 10. Uchwała nr 10/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 11. Uchwała nr 11/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 12. Uchwała nr 12/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Pedagogika (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 13. Uchwała nr 13/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 14. Uchwała nr 14/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Filologia (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 15. Uchwała nr 15/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Europeistyka (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 16. Uchwała nr 16/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 17. Uchwała nr 17/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Elektrotechnika (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 18. Uchwała nr 18/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Elektrotechnika (studia stacjonarne – dualne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 19. Uchwała nr 19/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 20. Uchwała nr 20/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Rolnictwo (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 21. Uchwała nr 21/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Rolnictwo (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 22. Uchwała nr 22/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Informatyka (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 23. Uchwała nr 23/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Ekonomia (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 24. Uchwała nr 24/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Ekonomia (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 25. Uchwała nr 25/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 26. Uchwała nr 26/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Logistyka (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 27. Uchwała nr 27/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Pielęgniarstwo (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 28. Uchwała nr 28/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 29. Uchwała nr 29/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 30. Uchwała nr 30/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Fizjoterapia (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 31. Uchwała nr 31/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Fizjoterapia (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
 32. Uchwała nr 32/2015 Senatu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie za 2014 r. i pokrycia straty netto za 2014 r.
 33. Uchwała nr 33/2015 Senatu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 34. Uchwała nr 34/2015 Senatu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
 35. Uchwała nr 35/2015 Senatu z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016
 36. Uchwała nr 36/2015 Senatu z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych przekraczających liczbę ustawowych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2015/2016
 37. Uchwała nr 37/2015 Senatu z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie rozmiarów kształcenia na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2015/2016
 38. Uchwała nr 38/2015 Senatu z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 39. Uchwała nr 39/2015 Senatu z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego planu studiów – „Podyplomowe studia pedagogiczne – kwalifikacyjne 14 edycja” na okres od 16.04.2015 r. do 20.02.2016 r. dla Agaty Ambrozińskiej-Rachuty
 40. Uchwała nr 40/2015 Senatu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
 41. Uchwała nr 41/2015 Senatu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 42. Uchwała nr 42/2015 Senatu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 43. Uchwała nr 43/2015 Senatu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Ekonomia – dla studentów przyjętych na II rok studiów z Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie, rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
 44. Uchwała nr 44/2015 Senatu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Ekonomia – dla studentów przyjętych na III rok studiów z Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie, rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
 45. Uchwała nr 45/2015 Senatu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i kursów 

Wykaz Stanowisk Senatu za I półrocze 2015 r.

 1. Stanowisko nr 1/2015 Senatu z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015
 2. Stanowisko nr 2/2015 Senatu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany stanowisk nauczycieli akademickich

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-12-18
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 2019-12-18 09:07:01
Ostatnio zaktualizował Damian Kędziora
Data ostatniej aktualizacji 2020-01-29 12:51:19
Liczba wyświetleń 455
Historia zmian ZOBACZ