slider

Rok 2016


Wykaz Zarządzeń Rektora za 2016 r.

 1. Zarządzenie nr 1/2016 Rektora z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania wniosków i udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych; których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto
 2. Zarządzenie nr 2/2016 Rektora z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie tworzenia rezerw z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 3. Zarządzenie nr 3/2016 Rektora z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2014 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie z dnia 11.12.2014 r. w sprawie zasad i norm ustalania przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 4. Zarządzenie nr 4/2016 Rektora z dnia zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 5. Zarządzenie nr 5/2016 Rektora z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 37/2015 z dnia 16.11.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2015 z dnia 16.11.2015 r. dot. powołania Zespołu ds. oceny kwalifikacji nauczycieli akademickich posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
 6. Zarządzenie nr 6/2016 Rektora z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
 7. Zarządzenie nr 7/2016 Rektora z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz przygotowania oświadczenia rocznego o jej stanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 8. Zarządzenie nr 8/2016 Rektora z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Biznesu przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie i ustalenia Regulaminu jej działalności
 9. Zarządzenie nr 9/2016 Rektora z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2016/2017
 10. Zarządzenie nr 10/2016 Rektora z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017
 11. Zarządzenie nr 11/2016 Rektora z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na studiach podyplomowych
 12. Zarządzenie nr 12/2016 Rektora z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w przypadku otrzymania lub ujawnienia podejrzanej przesyłki, mogącej zawierać substancje niebezpieczne dla życia lub zdrowia, w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie”
 13. Zarządzenie nr 13/2016 Rektora z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich i ustalania minimum kadrowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2016/2017
 14. Zarządzenie nr 14/2016 Rektora z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia oszczędności w wydatkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w 2016 r.
 15. Zarządzenie nr 15/2016 Rektora z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2016/2017
 16. Zarządzenie nr 16/2016 Rektora z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Państwowej Wyższej Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 17. Zarządzenie nr 17/2016 Rektora z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty obowiązującej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2016/2017
 18. Zarządzenie nr 18/2016 Rektora z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2016/2017 oraz szczegółowego planu rekrutacji
 19. Zarządzenie nr 19/2016 Rektora z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie jednorazowych opłat za wydanie dokumentu związanego z tokiem studiów oraz innych opłat za świadczone usługi edukacyjne pobieranych od studentów w roku akademickim 2016/2017
 20. Zarządzenie nr 20/2016 Rektora z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017
 21. Zarządzenie nr 21/2016 Rektora z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 22. Zarządzenie nr 22/2016 Rektora z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Potwierdzania Znajomości Języka Polskiego przez Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 23. Zarządzenie nr 23/2016 Rektora z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2016 Rektora z dnia 23.06.2016 r. dot. opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017
 24. Zarządzenie nr 24/2016 Rektora z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich
 25. Zarządzenie nr 25/2016 Rektora z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich
 26. Zarządzenie nr 26/2016 Rektora z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 27. Zarządzenie nr 27/2016 Rektora z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 28. Zarządzenie nr 28/2016 Rektora z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w kadencji 2016-2020
 29. Zarządzenie nr 29/2016 Rektora z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej zasady likwidacji i zbywania środków trwałych i składników wyposażenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 30. Zarządzenie nr 30/2016 Rektora z dnia 19 września 2016 r. w sprawie działalności wydawniczej
 31. Zarządzenie nr 31/2016 Rektora z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020
 32. Zarządzenie nr 32/2016 Rektora z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na okres kadencji 2016-2020
 33. Zarządzenie nr 33/2016 Rektora z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej
 34. Zarządzenie nr 34/2016 Rektora z dnia 17 października 2016 r. w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 35. Zarządzenie nr 35/2016 Rektora z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianych zasad weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 36. Zarządzenie nr 36/2016 Rektora z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 37. Zarządzenie nr 37/2016 Rektora z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na kadencję 2016-2020
 38. Zarządzenie nr 38/2016 Rektora z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 39. Zarządzenie nr 39/2016 Rektora z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 40. Zarządzenie nr 40/2016 Rektora z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania dot. oceny doświadczenia zawodowego nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 41. Zarządzenie nr 41/2016 Rektora z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2010 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie z dnia 24 czerwca 2010 dot. powołania komisji przetargowej oraz regulaminu pracy komisji przetargowej
 42. Zarządzenie nr 42/2016 Rektora z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 43. Zarządzenie nr 43/2016 Rektora z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Wykaz Uchwał Senatu za 2016 r.

 1. Uchwała nr 1/2016 Senatu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia korekty Planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
 2. Uchwała nr 2/2016 Senatu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji kierunku studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2016/2017
 3. Uchwała nr 3/2016 Senatu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji kierunku studiów Rolnictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017
 4. Uchwała nr 4/2016 Senatu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 38/2015 z dnia 21 maja 2015 r. dot. zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 5. Uchwała nr 5/2016 Senatu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. – „Zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Mickiewicza 5” – do kwoty 470.000 zł (słownie: Czterysta siedemdziesiąt tysięcy zł)
 6. Uchwała nr 6/2016 Senatu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. – „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Mickiewicza 5” – do kwoty 650.000 zł (słownie: Sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł)
 7. Uchwała nr 7/2016 Senatu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie za 2015 r i podziału zysku netto za 2015 r.
 8. Uchwała nr 8/2016 Senatu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne – prof. zw. dr. hab. inż. Czesławowi Królikowskiemu – dyrektorowi Instytutu Politechniczno-Rolniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 9. Uchwała nr 9/2016 Senatu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie utworzenia kursów
 10. Uchwała nr 10/2016 Senatu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. – „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Mickiewicza 5” do kwoty 7.499.832,42 zł (słownie: Siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa 42/100 zł)
 11. Uchwała nr 11/2016 Senatu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych przekraczających liczbę ustawowych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/2017
 12. Uchwała nr 12/2016 Senatu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Ekonomii i Turystyki na – Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 13. Uchwała nr 13/2016 Senatu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ oraz ustalenia zasad kwalifikacji studentów i pracowników Uczelni do wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+
 14. Uchwała nr 14/2016 Senatu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i kursów
 15. Uchwała nr 15/2016 Senatu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia na kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn nowej specjalności – Mechatronika, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2016/2017
 16. Uchwała nr 16/2016 Senatu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia na kierunku studiów: Ekonomia nowej specjalności – Ekonomia agrobiznesu, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2016/2017
 17. Uchwała nr 17/2016 Senatu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie, na okres kadencji 2016-2020, dodatku do wynagrodzenia Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie prof. dr hab. Maciejowi Pietrzakowi
 18. Uchwała nr 18/2016 Senatu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku Pedagogika (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017
 19. Uchwała nr 19/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego na rok 2016
 20. Uchwała nr 20/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017
 21. Uchwała nr 21/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie rozmiarów kształcenia na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
 22. Uchwała nr 22/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 38/2015 z dnia 21.05.2015 r. dot. zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 23. Uchwała nr 23/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia na kierunku: Pedagogika oraz jednolite studia magisterskie na kierunku: Fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 24. Uchwała nr 24/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w mBanku S.A. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty: 2.000.000,- PLN na okres 12 miesięcy, zabezpieczonego wekslem in blanco z formułą „bez indosu”
 25. Uchwała nr 25/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2017/2018
 26. Uchwała nr 26/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i kursów
 27. Uchwała nr 27/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 28. Uchwała nr 29/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020
 29. Uchwała nr 30/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2016-2020
 30. Uchwała nr 31/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 31. Uchwała nr 32/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia kursów
 32. Uchwała nr 33/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne obowiązujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2016/2017
 33. Uchwała nr 34/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Pielęgniarstwo (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017
 34. Uchwała nr 35/2016 Senatu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie za rok akademicki 2015/2016 do przedstawienia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 35. Uchwała nr 36/2016 Senatu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 36. Uchwała nr 37/2016 Senatu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 37. Uchwała nr 38/2016 Senatu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 38. Uchwała nr 39/2016 Senatu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 38/2015 z dnia 21.05.2015 r. dot. zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 39. Uchwała nr 40/2016 Senatu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i kursu
 40. Uchwała nr 41/2016 Senatu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego planu studiów na studiach podyplomowych: Studia Pedagogiczne – kwalifikacyjne (p. Michał Kaczmarek) w roku akademickim 2016/2017
 41. Uchwała nr 42/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – Raportu ewaluacji jakości kształcenia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2015/2016
 42. Uchwała nr 43/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 43. Uchwała nr 44/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 44. Uchwała nr 45/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 45. Uchwała nr 46/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2017/2018
 46. Uchwała nr 47/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia na studiach drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne programu studiów, w tym planu studiów od roku akademickiego 2017/2018
 47. Uchwała nr 48/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Wychowanie fizycznej, studia II stopnia o profilu praktycznym, prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 48. Uchwała nr 49/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia programu studiów, w tym planu studiów od roku akademickiego 2017/2018
 49. Uchwała nr 50/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku: Fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 50. Uchwała nr 51/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia kursu
 51. Uchwała nr 52/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne – Jonasz Wojdowski) w roku akademickim 2016/2017
 52. Uchwała nr 53/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej

Wykaz Stanowisk Senatu za 2016 r.

 1. Stanowisko nr 1/2016 Senatu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016
 2. Stanowisko nr 2/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na stanowiska dyrektorów instytutów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 3. Stanowisko nr 3/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie oceny funkcjonowania administracji Uczelni w kadencji 2012-2016
 4. Stanowisko nr 4/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia kanclerza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2016/2017
 5. Stanowisko nr 5/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Biura Rektora
 6. Stanowisko nr 6/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatrudnienia i zmiany stanowisk nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2016/2017
 7. Stanowisko nr 7/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie kontynuacji udziału Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020
 8. Stanowisko nr 8/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie delegowania nauczyciela akademickiego do udziału w posiedzeniach Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w kadencji 2016-2020
 9. Stanowisko nr 9/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia w Instytucie Politechniczno-Rolniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Zakładu Mechaniki i Budownictwa oraz likwidacji zakładów: Zakładu Mechaniki i Budownictwa oraz Zakładu Budownictwa
 10. Stanowisko nr 10/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od dnia 1 września 2016 r.
 11. Stanowisko nr 11/2016 Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia i zmiany stanowisk nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2016/2017
 12. Stanowisko nr 12/2016 Senatu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 oraz zmiany stanowisk nauczycieli akademickich od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-12-18
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 2019-12-18 09:06:54
Ostatnio zaktualizował Damian Kędziora
Data ostatniej aktualizacji 2020-01-29 12:38:47
Liczba wyświetleń 463
Historia zmian ZOBACZ