slider

Rok 2017


Wykaz Zarządzeń Rektora za 2017 r.

 1. Zarządzenie nr 1/2017 Rektora z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 2. Zarządzenie nr 2/2017 Rektora z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2016 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia oszczędności w wydatkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w 2016 r.
 3. Zarządzenie nr 3/2017 Rektora z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej funkcjonującej w Dziale Gospodarczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 4. Zarządzenie nr 4/2017 Rektora z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie: uchylenia z dniem 31 stycznia 2017 r. zarządzeń Rektora: nr 18/2011 dot. zwiększenia wysokości premii dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, deklarujących przejście na emeryturę oraz nr 26/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2011 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w sprawie zwiększenia wysokości premii dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, deklarujących przejście na emeryturę, a także ustalenia zasad korzystania z uprawnień dot. zwiększenia wysokości premii uznaniowej przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od dnia 1 lutego 2017 r.
 5. Zarządzenie nr 5/2017 Rektora z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz przygotowania oświadczeni rocznego o jej stanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 6. Zarządzenie nr 6/2017 Rektora z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 7. Zarządzenie nr 7/2017 Rektora z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-P002/15)
 8. Zarządzenie nr 8/2017 Rektora z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-P002/15)
 9. Zarządzenie nr 9/2017 Rektora z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na okres kadencji 2016-2020
 10. Zarządzenie nr 10/2017 Rektora z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2014 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie z dnia 11.12.2014 r. w sprawie zasad i norm ustalania przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zmienionego zarządzeniem nr 3/2016 Rektora z dnia 14 stycznia 2017 r.
 11. Zarządzenie nr 11/2017 Rektora z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2017/2018
 12. Zarządzenie nr 12/2017 Rektora z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
 13. Zarządzenie nr 13/2017 Rektora z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty obowiązującej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2017/2018
 14. Zarządzenie nr 14/2017 Rektora z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018 oraz szczegółowego planu rekrutacji
 15. Zarządzenie nr 15/2017 Rektora z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich i ustalania minimum kadrowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2017/2018
 16. Zarządzenie nr 16/2017 Rektora z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2017/2018
 17. Zarządzenie nr 17/2017 Rektora z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie jednorazowych opłat za wydanie dokumentu związanego z tokiem studiów oraz innych opłat za świadczone usługi edukacyjne pobieranych od studentów w roku akademickim 2017/2018
 18. Zarządzenie nr 18/2017 Rektora z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i studiach stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018
 19. Zarządzenie nr 19/2017 Rektora z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 20. Zarządzenie nr 20/2017 Rektora z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia modułów zadaniowych realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP
 21. Zarządzenie nr 21/2017 Rektora z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 22. Zarządzenie nr 22/2017 Rektora z dnia 28 września 2017 r. w sprawie utworzenia zakładów w instytutach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 23. Zarządzenie nr 23/2017 Rektora z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00P002/15)
 24. Zarządzenie nr 24/2017 Rektora z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00P002/15)
 25. Zarządzenie nr 25/2017 Rektora z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 21/2016 z dnia 23.06.2016 r. dot. powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 26. Zarządzenie nr 26/2017 Rektora z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 14/2017 dot. powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018 oraz szczegółowego planu rekrutacji
 27. Zarządzenie nr 27/2017 Rektora z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 18/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. dot. opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i studiach stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018
 28. Zarządzenie nr 28/2017 Rektora z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 29. Zarządzenie nr 29/2017 Rektora z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Dualnych i Karier Zawodowych oraz ustalenia jego zadań i kompetencji
 30. Zarządzenie nr 30/2017 Rektora z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. dot. ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 31. Zarządzenie nr 31/2017 Rektora z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2016 z dnia 3.11.2016 r. dot. powołania Zespołu ds. oceny wniosków nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na kadencję 2016-2020
 32. Zarządzenie nr 32/2017 Rektora z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 33. Zarządzenie nr 33/2017 Rektora z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora z dnia 10.12.2015 r. nr 41/2015 dot. powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 34. Zarządzenie nr 34/2017 Rektora z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2017 z dnia 30.10.2017 r. dot. ustanowienia Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Dualnych i Karier Zawodowych oraz ustalenia jego zadań i kompetencji
 35. Zarządzenie nr 35/2017 Rektora z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 36. Zarządzenie nr 36/2017 Rektora z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 37. Zarządzenie nr 37/2017 Rektora z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 38. Zarządzenie nr 38/2017 Rektora z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i udostępnienie innych składników majątkowych służących działalności dydaktycznej, sportowej i rekreacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 39. Zarządzenie nr 39/2017 Rektora z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Wykaz Uchwał Senatu za 2017 r.

 1. Uchwała nr 1/2017 Senatu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego na rok 2016
 2. Uchwała nr 2/2017 Senatu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia na kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz na kierunku studiów Pedagogika – studia drugiego stopnia nowych specjalności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2017/2018
 3. Uchwała nr 3/2017 Senatu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia kursów
 4. Uchwała nr 4/2017 Senatu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów – Architektura krajobrazu – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2018/2019
 5. Uchwała nr 5/2017 Senatu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2018/2019
 6. Uchwała nr 6/2017 Senatu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów – Mechatronika – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2018/2019
 7. Uchwała nr 7/2017 Senatu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej Pracowni Dialogu Polsko-Ukraińskiego w Centrum Dialogu Międzykulturowego
 8. Uchwała nr 8/2017 Senatu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia nowej specjalności od roku akademickiego 2017/2018 oraz zmiany nazwy specjalności na kierunku studiów: Turystyka i rekreacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 9. Uchwała nr 9/2017 Senatu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia kursów
 10. Uchwała nr 10/2017 Senatu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia nowej specjalności: Systemy automatyki i robotyki na kierunku studiów pierwszego stopnia: Elektrotechnika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2017/2018
 11. Uchwała nr 11/2017 Senatu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku studiów: Pedagogika na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2017/2018
 12. Uchwała nr 12/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 13. Uchwała nr 13/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 14. Uchwała nr 14/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie za 2016 r. i pokrycia straty netto za 2016 r.
 15. Uchwała nr 15/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z udziału we własności nieruchomości położonej w Lesznie przy pl. Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów art. m. 17 działka nr 1/12 o pow. 0,6321 ha zapisanej w KW nr PO1L/00029806/9, będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 16. Uchwała nr 16/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych przekraczających liczbę ustawowych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2017/2018
 17. Uchwała nr 17/2018 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia: Filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2017/2018
 18. Uchwała nr 18/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym do obszarów kształcenia, dziedzin i dyscyplin naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2017/2018
 19. Uchwała nr 19/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Pedagogika, studia niestacjonarne drugiego stopnia, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018
 20. Uchwała nr 20/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne drugiego stopnia, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018
 21. Uchwała nr 21/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne pierwszego stopnia, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018
 22. Uchwała nr 22/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Ekonomia (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 23. Uchwała nr 23/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Ekonomia (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 24. Uchwała nr 24/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 25. Uchwała nr 25/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Logistyka (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 26. Uchwała nr 26/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 27. Uchwała nr 27/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 28. Uchwała nr 28/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Pielęgniarstwo (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 29. Uchwała nr 29/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 30. Uchwała nr 30/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 31. Uchwała nr 31/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Elektrotechnika (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 32. Uchwała nr 32/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Elektrotechnika (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 33. Uchwała nr 33/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 34. Uchwała nr 34/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 35. Uchwała nr 35/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Informatyka (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 36. Uchwała nr 36/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Informatyka (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 37. Uchwała nr 37/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Filologia (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 38. Uchwała nr 38/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Filologia (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
 39. Uchwała nr 39/2017 Senatu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018
 40. Uchwała nr 40/2017 Senatu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie rozmiarów kształcenia na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
 41. Uchwała nr 41/2017 Senatu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/2016 Senatu z dnia 23 czerwca 2016 r. dot. zasad i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 42. Uchwała nr 42/2017 Senatu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz zawodników z klasą mistrzowską w latach 2018-2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 43. Uchwała nr 43/2017 Senatu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia na kierunkach: Pedagogika, Wychowanie fizyczne oraz Turystyka i rekreacja, a także na jednolite studia magisterskie na kierunku: Fizjoterapia w roku akademickim 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 44. Uchwała nr 44/2017 Senatu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 45. Uchwała nr 45/2017 Senatu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
 46. Uchwała nr 46/2017 Senatu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego na rok 2017
 47. Uchwała nr 47/2017 Senatu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Politechniczno-Rolniczego na nazwę – Instytut Politechniczny – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 48. Uchwała nr 48/2017 Senatu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Senatu z dnia 26.01.2017 dot. utworzenia na kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz na kierunku studiów Pedagogika – studia drugiego stopnia nowych specjalności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2017/2018
 49. Uchwała nr 49/2017 Senatu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 37/2016 Senatu z dnia 24.11.2016 r. dot. powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 50. Uchwała nr 50/2017 Senatu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 38/2016 z dnia 24.11.2016 r. dot. powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 51. Uchwała nr 51/2017 Senatu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 52. Uchwała nr 52/2017 Senatu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie likwidacji na kierunku studiów Filologia specjalności: filologia niemiecka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2017/2018
 53. Uchwała nr 53/2017 Senatu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu kredytowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,- PLN (słownie: Dwa miliony zł), zaciągniętego w mBanku S.A. zabezpieczonego wekslem in blanco z formułą „bez indosu”, na kolejne 12 miesięcy
 54. Uchwała nr 54/2017 Senatu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i kursów
 55. Uchwała nr 55/2017 Senatu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie za rok akademicki 2016/2017
 56. Uchwała nr 56/2017 Senatu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie za lata 2017 i 2018
 57. Uchwała nr 57/2017 Senatu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia Mechatronika oraz określenia efektów kształcenia – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 58. Uchwała nr 58/2017 Senatu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – Raportu ewaluacji jakości kształcenia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2016/2017
 59. Uchwała nr 59/2017 Senatu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne (Grzegorz Zimniewicz nr albumu 13989) od roku akademickiego 2017/2018
 60. Uchwała nr 60/2017 Senatu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (Piotr Suchorski nr albumu 20466) od roku akademickiego 2017/2018
 61. Uchwała nr 61/2017 Senatu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (Andrzej Stefańczyk nr albumu 16767) od roku akademickiego 2017/2018
 62. Uchwała nr 62/2017 Senatu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (Klaudiusz Jaraczewski nr albumu 19771) od roku akademickiego 2017/2018
 63. Uchwała nr 63/2017 Senatu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Fizjologia (Wiktoria Łozowska nr albumu 16281) od roku akademickiego 2017/2018
 64. Uchwała nr 64/2017 Senatu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (Kamil Głowacki nr albumu 19749) od roku akademickiego 2017/2018
 65. Uchwała nr 65/2017 Senatu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Pedagogika (Marta Chłapowska nr albumu 20482) od roku akademickiego 2017/2018

Wykaz Stanowisk Senatu za 2017 r.

 1. Stanowisko nr 1/2017 Senatu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji zadania zleconego Uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-POO2/15
 2. Stanowisko nr 2/2017 Senatu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie delegowania dwóch nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w kadencji 2016-2020
 3. Stanowisko nr 3/2017 Senatu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie raportu samooceny dla kierunku studiów „informatyka”
 4. Stanowisko nr 4/2017 Senatu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie raportu samooceny dla kierunku studiów „pielęgniarstwo” w związku z przygotowaniem wniosku do Ministra Zdrowia w sprawie wydania akredytacji
 5. Stanowisko nr 5/2017 Senatu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany stanowisk nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2017/2018
 6. Stanowisko nr 6/2017 Senatu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Pedagogicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020
 7. Stanowisko nr 7/2017 Senatu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia i zmiany stanowisk nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2017/2018
 8. Stanowisko nr 8/2017 Senatu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2017/2018

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-12-18
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 2019-12-18 09:06:51
Ostatnio zaktualizował Damian Kędziora
Data ostatniej aktualizacji 2020-01-29 11:49:07
Liczba wyświetleń 420
Historia zmian ZOBACZ