slider

Rok 2018


Wykaz Zarządzeń Rektora za 2018 r.

 1. Zarządzenie nr 1/2018 Rektora z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
 2. Zarządzenie nr 2/2018 Rektora z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 14/2017 dot. powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018 oraz szczegółowego planu rekrutacji
 3. Zarządzenie nr 3/2018 Rektora z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia listy kodów jednostek dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 4. Zarządzenie nr 4/2018 Rektora z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru programu kształcenia dla kierowników studiów na rok akademicki 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 5. Zarządzenie nr 5/2018 Rektora z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz przygotowania oświadczenia rocznego o jej stanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 6. Zarządzenie nr 6/2018 Rektora z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 16/2017 z dnia 22 maja 2017 r. dot. harmonogramu roku akademickiego 2017/2018
 7. Zarządzenie nr 7/2018 Rektora z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia formularza oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 8. Zarządzenie nr 8/2018 Rektora z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2018/2019
 9. Zarządzenie nr 9/2018 Rektora z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty obowiązującej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2018/2019
 10. Zarządzenie nr 10/2018 Rektora z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 11. Zarządzenie nr 11/2018 Rektora z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019
 12. Zarządzenie nr 12/2018 Rektora z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2018/2019
 13. Zarządzenie nr 13/2018 Rektora z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów ankiet oceny pilotażowej praktyki zawodowej realizowanej w ramach projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 14. Zarządzenie nr 14/2018 Rektora z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019 oraz szczegółowego planu rekrutacji
 15. Zarządzenie nr 15/2018 Rektora z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za miejsce i noclegi w Domu Studenckim „KOMENIK” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przy ul. Opalińskich 1
 16. Zarządzenie nr 16/2018 Rektora z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich i ustalania minimum kadrowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2018/2019
 17. Zarządzenie nr 17/2018 Rektora z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ubiegania się o obniżenie odpłatności za studia podyplomowe odbywane w tut. Uczelni przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 18. Zarządzenie nr 18/2018 Rektora z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie jednorazowych opłat za wydanie dokumentu związanego z tokiem studiów oraz innych opłat za świadczone usługi edukacyjne pobieranych od studentów w roku akademickim 2018/2019
 19. Zarządzenie nr 19/2018 Rektora z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019
 20. Zarządzenie nr 20/2018 Rektora z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 21. Zarządzenie nr 21/2018 Rektora z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów związanych z realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-P002/15)
 22. Zarządzenie nr 22/2018 Rektora z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 19/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. dot. opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019
 23. Zarządzenie nr 23/2018 Rektora z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 21/2017 z dnia 1.09.2017 r. dot. wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 24. Zarządzenie nr 24/2018 Rektora z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 25. Zarządzenie nr 25/2018 Rektora z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowej Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 26. Zarządzenie nr 26/2018 Rektora z dnia 5 września 2018 r. w sprawie opłat za miejsce i noclegi w Domu Studenckim „KOMENIK” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie przy ul. Opalińskich 1
 27. Zarządzenie nr 27/2018 Rektora z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 28. Zarządzenie nr 28/2018 Rektora z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 29. Zarządzenie nr 29/2018 Rektora z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2018 Rektora z dnia 25 maja 2018 r. dot. powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019 oraz szczegółowego planu rekrutacji
 30. Zarządzenie nr 30/2018 Rektora z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowych obowiązków pracowników oraz osób studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki
 31. Zarządzenie nr 31/2018 Rektora z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 32/2016 z dnia 19.09.2016 r. dot. powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na okres kadencji 2016-2020
 32. Zarządzenie nr 32/2018 Rektora z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 10% najlepszych absolwentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Wykaz Uchwał Senatu za 2018 r.

 1. Uchwała nr 1/2018 Senatu z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia korekty Planu rzeczowo-finansowego na rok 2017
 2. Uchwała nr 2/2018 Senatu z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy dotychczasowego Centrum Dialogu Międzykulturowego na nazwę: Centrum – Ośrodek Dialogu Międzykulturowego
 3. Uchwała nr 3/2018 Senatu z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia kursów oraz likwidacji studiów podyplomowych i kursów
 4. Uchwała nr 4/2018 Senatu z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Administracja oraz określenia dla niego efektów kształcenia – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 5. Uchwała nr 5/2018 Senatu z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia na kierunku studiów Administracja programu studiów, w tym planu studiów od roku akademickiego 2018/2019
 6. Uchwała nr 6/2018 Senatu z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Związku Uczelni
 7. Uchwała nr 7/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 5.100.000,00 zł na realizację inwestycji pt.: „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Mickiewicza 5”
 8. Uchwała nr 8/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Miasta Leszna prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Mickiewicza i ul. Cichej będącej własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 9. Uchwała nr 9/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 30/2016 Senatu z dnia 29.09.2016 r. dot. powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2016-2020
 10. Uchwała nr 10/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2016-2020
 11. Uchwała nr 11/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia kursów
 12. Uchwała nr 12/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Pedagogika (studia stacjonarne) studia I stopnia dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 13. Uchwała nr 13/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: pedagogika (studia stacjonarne) studia II stopnia dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 14. Uchwała nr 14/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: pedagogika (studia niestacjonarne) studia II stopnia dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 15. Uchwała nr 15/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) studia I stopnia dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 16. Uchwała nr 16/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) studia II stopnia dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 17. Uchwała nr 17/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Ekonomia (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 18. Uchwała nr 18/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Pielęgniarstwo (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 19. Uchwała nr 19/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 20. Uchwała nr 20/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Ekonomia (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 21. Uchwała nr 21/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 22. Uchwała nr 22/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 23. Uchwała nr 23/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Logistyka (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 24. Uchwała nr 24/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Elektrotechnika (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 25. Uchwała nr 25/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Elektrotechnika (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 26. Uchwała nr 26/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku Informatyka (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 27. Uchwała nr 27/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Informatyka (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 28. Uchwała nr 28/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 29. Uchwała nr 29/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 30. Uchwała nr 30/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 31. Uchwała nr 31/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Filologia (studia stacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 32. Uchwała nr 32/2018 Senatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Filologia (studia niestacjonarne) dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 33. Uchwała nr 33/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie za 2017 r i podziału zysku netto za 2017 r.
 34. Uchwała nr 34/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019
 35. Uchwała nr 35/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych przekraczających liczbę ustawowych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2018/2019
 36. Uchwała nr 36/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rozmiarów kształcenia na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2018/2019
 37. Uchwała nr 37/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia na kierunkach: Pedagogika, Wychowanie fizyczne, a także na jednolite studia magisterskie na kierunku: Fizjoterapia w roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz
 38. Uchwała nr 38/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów dla studenta Marta Zbytniewskiego na kierunku; Filologia, specjalność: język angielski w roku akademickim 2017/2018
 39. Uchwała nr 39/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów dla studentki Ilony Poznalskiej na kierunku: Filologia, specjalność: język angielski w roku akademickim 2017/2018
 40. Uchwała nr 40/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13/2016 Senatu z dnia 28.04.2016 r. dot. powołania Komisji ds. rekrutacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ oraz ustalenia zasad kwalifikacji studentów i pracowników Uczelni do wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+
 41. Uchwała nr 41/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości inwestycji pn. – „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie” do kwoty 8.055.685,30 zł (słownie: Osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 30/100 zł)
 42. Uchwała nr 42/2018 Senatu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Planu rzeczowo-finansowego na rok 2018
 43. Uchwała nr 43/2018 Senatu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.600.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie”
 44. Uchwała nr 44/2018 Senatu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie 2.500.000 zł na czas realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie”
 45. Uchwała nr 45/2018 Senatu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu kredytowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony zł), zaciągniętego w mBanku S.A. zabezpieczonego wekslem in blanco z formułą „bez indosu”, na kolejne 12 miesięcy
 46. Uchwała nr 46/2018 Senatu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteczne nieruchomości stanowiącej własność Uczelni jako zabezpieczenie bankowe kredytu inwestycyjnego i pomostowego w wysokości 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy zł) na realizowany projekt pn.: „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie” z terminem spłaty do 31 marca 2025 r.
 47. Uchwała nr 47/2018 Senatu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
 48. Uchwała nr 48/2018 Senatu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym do obszarów kształcenia, dziedzin i dyscyplin naukowych w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2018/2019
 49. Uchwała nr 49/2018 Senatu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie likwidacji kierunku studiów: Turystyka i rekreacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2019/2020
 50. Uchwała nr 50/2018 Senatu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania dwóch reprezentantów nauczycieli akademickich oraz jednego reprezentanta pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Związku Wielkopolskich Uczelni Zawodowych na okres do końca kadencji 2016-2020
 51. Uchwała nr 51/2018 Senatu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie praw autorskich od wykonywanych obowiązków nauczycieli akademickich
 52. Uchwała nr 52/2018 Senatu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Logistyka (studia stacjonarne) dla studentów I roku rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 53. Uchwała nr 53/2018 Senatu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Logistyka (studia stacjonarne) dla studentów II roku rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 54. Uchwała nr 54/2018 Senatu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Logistyka (studia stacjonarne) dla studentów III roku rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 55. Uchwała nr 55/2018 Senatu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Logistyka (studia stacjonarne) dla studentów IV roku rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 56. Uchwała nr 56/2018 Senatu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku: Mechatronika dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 57. Uchwała nr 57/2018 Senatu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów – Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym do obszarów kształcenia i dziedzin nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2019/2020
 58. Uchwała nr 58/2018 Senatu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów na kierunku Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020
 59. Uchwała nr 59/2018 Senatu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów dla studentki Karoliny Kosowskiej na kierunku: Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym w roku akademickim 2018/2019
 60. Uchwała nr 60/2018 Senatu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie za rok akademicki 2017/2018
 61. Uchwała nr 61/2018 Senatu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – Raportu ewaluacji jakości kształcenia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2017/2018
 62. Uchwała nr 62/2018 Senatu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy uczelni z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na nazwę Publiczna Uczelnia Zawodowa „Academia Comeniana” w Lesznie
 63. Uchwała nr 63/2018 Senatu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 10/2018 Senatu z dnia 5.04.2018 r. dot. powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2016-2020
 64. Uchwała nr 64/2018 Senatu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2016-2020
 65. Uchwała nr 65/2018 Senatu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 51/2018 z dnia 27.09.2018 r. dot. praw autorskich od wykonywanych obowiązków nauczycieli akademickich
 66. Uchwała nr 66/2018 Senatu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia na kierunkach: Pedagogika, Wychowanie fizyczne, a także na jednolite studia magisterskie na kierunku: Fizjoterapia w roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 67. Uchwała nr 67/2018 Senatu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz zawodników z klasą mistrzowską w latach 2019-2023
 68. Uchwała nr 68/2018 Senatu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie, ze środków własnych Uczelni, nagrody Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie prof. dr. hab. Maciejowi Pietrzakowi

Wykaz Stanowisk Senatu za 2018 r.

 1. Stanowisko nr 1/2018 Senatu z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w roku akademickim 2017/2018
 2. Stanowisko nr 2/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Politechnicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 3. Stanowisko nr 3/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Działu Nauki, Współpracy z Zagranicą i Programów Unii Europejskiej
 4. Stanowisko nr 4/2018 Senatu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany stanowisk nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2018/2019
 5. Stanowisko nr 5/2018 Senatu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania zwolnienia oraz zatrudnienia kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 6. Stanowisko nr 6/2018 Senatu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zatrudnienia i zmiany stanowisk nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2018/2019
 7. Stanowisko nr 7/2018 Senatu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie pojawiających się w przestrzeni publicznej prób dyskredytowania działalności, dorobku i osiągnięć Uczelni

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-12-18
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 2019-12-18 09:06:49
Ostatnio zaktualizował Aleksander Klabik
Data ostatniej aktualizacji 2020-02-13 20:26:15
Liczba wyświetleń 494
Historia zmian ZOBACZ