slider

Rok 2019


Wykaz Zarządzeń Rektora
za I półrocze 2019 r.


1. Zarządzenie nr 1/2019 Rektora z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

2. Zarządzenie nr 2/2019 Rektora z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych; których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto

3. Zarządzenie nr 3/2019 Rektora z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie

4. Zarządzenie nr 4/2019 Rektora z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz przygotowania oświadczenia rocznego o jej stanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

5. Zarządzenie nr 5/2019 Rektora z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora z dnia 19.09.2016 r. nr 30/2016 w sprawie działalności wydawniczej

6. Zarządzenie nr 6/2019 Rektora z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

7. Zarządzenie nr 7/2019 Rektora z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z uczelnianej poczty elektronicznej

8. Zarządzenie nr 8/2019 Rektora z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru programów studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na rok akademicki 2019/2020

9. Zarządzenie nr 9/2019 Rektora z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

10. Zarządzenie nr 10/2019 Rektora z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

11. Zarządzenie nr 11/2019 Rektora z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2017 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie dot. wprowadzenia modułów zadaniowych realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

12. Zarządzenie nr 12/2019 Rektora z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

13. Zarządzenie nr 13/2019 Rektora z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2016 z dnia 19.09.2016 r. dot. powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020

14. Zarządzenie nr 14/2019 Rektora z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2019/2020 oraz szczegółowego planu rekrutacji

15. Zarządzenie nr 15/2019 Rektora z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów w roku akademickim 2019/2020

16. Zarządzenie nr 16/2019 Rektora z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i studiach stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020

17. Zarządzenie nr 17/2019 Rektora z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

18. Zarządzenie nr 18/2019 Rektora z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

19. Zarządzenie nr 19/2019 Rektora z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2019/2020


Wykaz Uchwał Senatu
za I półrocze 2019 r.

1. Uchwała nr 1/2019 Senatu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia korekty Planu rzeczowo-finansowego na rok 2018

2. Uchwała nr 2/2019 Senatu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie 5.000.000,00 zł na czas realizacji projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie”

3. Uchwała nr 3/2019 Senatu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia hipoteczne nieruchomości stanowiącej własność Uczelni jako zabezpieczenie bankowe kredytu inwestycyjnego i pomostowego w wysokości 7.600.000,00 zł na realizowany projekt pn. „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie” z terminem spłaty do 31 marca 2025 r.

4. Uchwała nr 4/2019 Senatu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości inwestycji pn. – „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie” do kwoty 8.005.690,50 zł (słownie: Osiem milionów pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 50/100 zł)

5. Uchwała nr 5/2019 Senatu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie prof. dr. hab. Macieja Pietrzaka na okres kadencji 2016-2020

6. Uchwała nr 6/2019 Senatu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia JM Rektora do zatwierdzania przedmiotów wybieralnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w kadencji 2016-2020

7. Uchwała nr 7/2019 Senatu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na lata 2019-2020

8. Uchwała nr 8/2019 Senatu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 35/2018 z dnia 24.05.2018 r. dot. zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych przekraczających liczbę ustawowych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2018/2019

9. Uchwała nr 9/2019 Senatu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji studentów na studia magisterskie w Hochschule Darmstadt i University of Dunaujvaros oraz ustalenia zasad kwalifikacji studentów w ramach podpisanych porozumień o łączeniu produktów edukacyjnych z ww. uczelniami

10. Uchwała nr 10/2019 Senatu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na lata 2019-2020

11. Uchwała nr 11/2019 Senatu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26.11.2015 r. Nr 60/2015 dot. powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie celem przeprowadzenia wyborów organów Uczelni na kadencję 2016-2020

12. Uchwała nr 12/2019 Senatu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. – „Zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Mickiewicza 5” – do kwoty 2.500.000 (słownie: Dwa miliony pięćset tysięcy zł) z maksymalnym udziałem środków własnych uczelni do kwoty 470.00 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy zł)

13. Uchwała nr 13/2019 Senatu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2019-2020

14. Uchwała nr 14/2019 Senatu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

15. Uchwała nr 15/2019 Senatu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kursów w roku akademickim 2018/2019

16. Uchwała nr 16/2019 Senatu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie i podziału zysku netto za 2018 r.

17. Uchwała nr 17/2019 Senatu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

18. Uchwała nr 18/2019 Senatu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

19. Uchwała nr 19/2019 Senatu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie, profil praktyczny od roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

20. Uchwała nr 20/2019 Senatu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia na kierunkach: Pedagogika oraz Wychowanie fizyczne, a także na jednolite studia magisterskie na kierunkach: Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

21. Uchwała nr 21/2019 Senatu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie rozmiarów kształcenia na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach: fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2019/2020

22. Uchwała nr 22/2019 Senatu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika (studia stacjonarne) studia II stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

23. Uchwała nr 23/2019 Senatu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

24. Uchwała nr 24/2019 Senatu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019

25. Uchwała nr 25/2019 Senatu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu kredytowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł zaciągniętego w mBanku S.A. zabezpieczonego wekslem in blanco z formułą „bez indosu”, na kolejne 12 miesięcy

Wykaz Stanowisk Senatu
za I półrocze 2019 r.

1. Stanowisko nr 1/2019 Senatu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie raportu samooceny dla kierunku studiów „budownictwo”

 

 

Wykaz Zarządzeń Rektora
za II półrocze 2019 r.

 

1. Zarządzenie nr 20/2019 Rektora z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

2. Zarządzenie nr 21/2019 Rektora z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie opłat za miejsce i noclegi w Domu Studenckim „KOMENIK” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie przy ul. Opalińskich 1

3. Zarządzenie nr 22/2019 Rektora z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

4. Zarządzenie nr 23/2019 Rektora z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej zasady likwidacji i zbywania środków trwałych i składników wyposażenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

5. Zarządzenie nr 24/2019 Rektora z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej

6. Zarządzenie nr 25/2019 Rektora z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie monitoringu i procedury windykacji należności z tytułu opłat za studia lub usługi edukacyjne świadczone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

7. Zarządzenie nr 26/2019 Rektora z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

8. Zarządzenie nr 27/2019 Rektora z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli wydatków oraz zasad postępowania przy wstępnej ocenie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

9. Zarządzenie nr 28/2019 Rektora z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

10. Zarządzenie nr 29/2019 Rektora z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

11. Zarządzenie nr 30/2019 Rektora z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020

12. Zarządzenie nr 31/2019 Rektora z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

13. Zarządzenie nr 32/2019 Rektora z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia, w tym w razie wypadku, awarii, pożaru, katastrofy budowlanej, ataku terrorystycznego, skażenia chemicznego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

14. Zarządzenie nr 33/2019 Rektora z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

15. Zarządzenie nr 34/2019 Rektora z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2019/2020

16. Zarządzenie nr 35/2019 Rektora z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2019 Rektora dot. powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2019/2020 oraz szczegółowego planu rekrutacji

17. Zarządzenie nr 36/2019 Rektora z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 10% najlepszych absolwentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

18. Zarządzenie nr 37/2019 Rektora z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

19. Zarządzenie nr 38/2019 Rektora z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

20. Zarządzenie nr 39/2019 Rektora z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

21. Zarządzenie nr 40/2019 Rektora z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 32/2016 z dnia 19.09.2016 r. dot. powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na okres kadencji 2016-2020

22. Zarządzenie nr 41/2019 Rektora z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

23. Zarządzenie nr 42/2019 Rektora z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków prorektorów w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2019/2020

24. Zarządzanie nr 43/2019 Rektora z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz przygotowania oświadczenia rocznej o jej stanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

25. Zarządzenie nr 44/2019 Rektora z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia trybu wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej

26. Zarządzenie nr 45/2019 Rektora z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2019-2020

27. Zarządzenie nr 46/2019 Rektora z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 20/2019 Rektora PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości


Wykaz Uchwał Senatu
za II półrocze 2019 r.


1. Uchwała nr 26/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

2. Uchwała nr 27/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

3. Uchwała nr 28/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia Mechatronika oraz określenia dla niego efektów kształcenia – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

4. Uchwała nr 29/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Mechatronika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym do obszarów kształcenia, dziedzin i dyscyplin naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2020/2021

5. Uchwała nr 30/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020

6. Uchwała nr 31/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

7. Uchwała nr 32/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Elektrotechnika (studia niestacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

8. Uchwała nr 33/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Elektrotechnika (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

9. Uchwała nr 34/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Filologia (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

10. Uchwała nr 35/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (studia niestacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

11. Uchwała nr 36/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

12. Uchwała nr 37/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechatronika (studia niestacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

13. Uchwała nr 38/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechatronika (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

14. Uchwała nr 39/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pielęgniarstwo (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

15. Uchwała nr 40/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Informatyka (studia niestacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

16. Uchwała nr 41/2019 Senatu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Informatyka (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

17. Uchwała nr 42/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Administracja (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

18. Uchwała nr 43/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

19. Uchwała nr 44/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pielęgniarstwo (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

20. Uchwała nr 45/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

21. Uchwała nr 46/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Logistyka (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

22. Uchwała nr 47/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

23. Uchwała nr 48/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn (studia niestacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

24. Uchwała nr 49/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

25. Uchwała nr 50/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) studia II stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

26. Uchwała nr 51/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

27. Uchwała nr 52/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

28. Uchwała nr 53/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym do dziedzin i dyscyplin nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2019/2020

29. Uchwała nr 54/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów – Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym do dziedzin i dyscyplin nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2019/2020

30. Uchwała nr 55/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów – Administracja, studia pierwszego stopnia licencjackie o profilu praktycznym do dziedzin i dyscyplin nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2019/2020

31. Uchwała nr 56/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie za lata 2019 i 2020

32. Uchwała nr 57/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

33. Uchwała nr 58/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe (studia niestacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

34. Uchwała nr 59/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Administracja (studia niestacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

35. Uchwała nr 60/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Logistyka (studia stacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019

36. Uchwała nr 61/2019 Senatu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Filologia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

37. Uchwała nr 62/2019 Senatu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Filologia, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

38. Uchwała nr 63/2019 Senatu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Filologia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla studentów II roku studiów od roku akademickiego 2019/2020

39. Uchwała nr 64/2019 Senatu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie stacjonarne o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

40. Uchwała nr 65/2019 Senatu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

41. Uchwała nr 66/2019 Senatu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

42. Uchwała nr 67/2019 Senatu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia kursów w roku akademickim 2019/2020

43. Uchwała nr 68/2019 Senatu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2016-2020

44. Uchwała nr 69/2019 Senatu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2016-2020

45. Uchwała nr 70/2019 Senatu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020

46. Uchwała nr 71/2019 Senatu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Filologia, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla studentów III roku kończących studia w roku akademickiego 2018/2019

47. Uchwała nr 72/2019 Senatu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie za rok akademicki 2018/2019

48. Uchwała nr 73/2019 Senatu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – Raportu ewaluacji jakości kształcenia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2018/2019

49. Uchwała nr 74/2019 Senatu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Filologia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla studentów III roku, od roku akademickiego 2019/2020

50. Uchwała nr 75/2019 Senatu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechatronika, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym, od roku akademickiego 2020/2021

51. Uchwała nr 76/2019 Senatu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia kuru w roku akademickim 2019/2020

Wykaz Stanowisk Senatu
za II półrocze 2019 r.

1. Stanowisko nr 2/2019 Senatu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na stanowiska prorektorów oraz kanclerza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-12-18
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 2019-12-18 09:06:46
Ostatnio zaktualizował Hubert Skałuba
Data ostatniej aktualizacji 2021-12-06 14:24:26
Liczba wyświetleń 775
Historia zmian ZOBACZ