slider

Rok 2021


Wykaz Zarządzeń Rektora
za I półrocze 2021 r.


1. Zarządzenie nr 1/2021 Rektora z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2020 z dnia 26 października 2020 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w okresie od 27 października 2020 r., do odwołania, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

2. Zarządzenie nr 2/2021 Rektora z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

3. Zarządzenie nr 3/2021 Rektora z dnia 13stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”

4. Zarządzenie nr 4/2021 Rektora z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2020 z dnia 26 października 2020 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w okresie od 27 października 2020 r., do odwołania, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

5. Zarządzenie nr 5/2021 Rektora z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu związanego z realizacją projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej”

6. Zarządzenie nr 6/2021 Rektora z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz przygotowania oświadczenia rocznego o jej stanie w roku 2020, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

7. Zarządzenie nr 7/2021 Rektora z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

8. Zarządzenie nr 8/2021 Rektora z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie Procedury antydyskryminacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

9. Zarządzenie nr 9/2021 Rektora z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2021 Rektora dot. utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej”

10. Zarządzenie nr 10/2021 Rektora z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2020 z dnia 26 października 2020 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w okresie od 27 października 2020 r., do odwołania, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

11. Zarządzenie nr 11/2021 Rektora z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Analizy poufności, integralności i rozliczalności systemów informatycznych pod kątem zagrożeń i ryzyka” zwaną „Analizą zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

12. Zarządzenie nr 12/2021 Rektora z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19

13. Zarządzenie nr 13/2021 Rektora z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

14. Zarządzenie nr 14/2021 Rektora z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2021 Rektora z dnia 16.04.2020 r. dot. powołania Komisji Rekrutacyjnej do działań związanych z naborem kadry uczelni do udziału w zadaniach realizowanych w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej”

15. Zarządzenie nr 15/2021 Rektora z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 – w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej

16. Zarządzenie nr 16/2021 Rektora z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Antydyskryminacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

17. Zarządzenie nr 17/2021 Rektora z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

18. Zarządzenie nr 18/2021 Rektora z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie przydzielenia do realizacji zadań operacyjnych określonych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

19. Zarządzenie nr 19/2021 Rektora z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2021 z dnia 22.03.2021 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 – w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej

20. Zarządzenie nr 20/2021 Rektora z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

21. Zarządzenie nr 21/2021 Rektora z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2021 z dnia 22.03.2021 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 – w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej

22. Zarządzenie nr 22/2021 Rektora z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

23. Zarządzenie nr 23/2021 Rektora z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

24. Zarządzenie nr 24/2021 Rektora z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2021 z dnia 22.03.2021 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 – w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej

25. Zarządzenie nr 25/2021 Rektora z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia liczebności grup za zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

26. Zarządzenie nr 26/2021 Rektora z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2021-2022

27. Zarządzenie nr 27/2021 Rektora z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2021/2022

28. Zarządzenie nr 28/2021 Rektora z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

29. Zarządzenie nr 29/2021 Rektora z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 33/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. dot. zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia na kierunkach: Pedagogika i Wychowanie fizyczne, a także na jednolite studia magisterskie na kierunkach: Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

30. Zarządzenie nr 30/2021 Rektora z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wyjazdów zagranicznych studentów oraz pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

31. Zarządzenie nr 31/2021 Rektora z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020-2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

32. Zarządzenie nr 32/2021 Rektora z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2021/2022 oraz procedury rekrutacji

33. Zarządzenie nr 33/2021 Rektora z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2021 z dnia 22.03.2021 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19

34. Zarządzenie nr 34/2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika i przyporządkowania go do dyscyplin naukowych

35. Zarządzenie nr 35/2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów związanyvh z realizacją projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej”

36. Zarządzenie nr 36/2021 Rektora z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

37. Zarządzenie nr 37/2021 Rektora z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia opiniowania projektów programów studiów

38. Zarządzenie nr 38/2021 Rektora z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzeń Rektora: nr 15/2021 z dnia 22.03.2021 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz nr 12/2021 z dnia 1.03.2021 r. w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19

39. Zarządzenie nr 39/2021 Rektora z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie rozmiarów kształcenia na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2021/2022

40. Zarządzenie nr 40/2021 Rektora z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2020 z dnia 28.09.2020 r. dot. powołania Komisji Rekrutacyjnej do działań związanych z naborem kadry uczelni do udziału w zadaniach realizowanych w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej”

41. Zarządzenie nr 41/2021 Rektora z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzeń Rektora: nr 15/2021 z dnia 22.03.2021 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz nr 12/2021 z dnia 1.03.2021 r. w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19

42. Zarządzenie nr 42/2021 Rektora z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie


Wykaz Uchwał Senatu
za I półrocze 2021 r.


 1. Uchwała nr 1/2021 Senatu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – Raportu ewaluacji jakości kształcenia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2019/2020

  2. Uchwała nr 2/2021 Senatu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Rektora do zatwierdzenia przedmiotów wybieralnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w kadencji 2020-2024

  3. Uchwała nr 3/2021 Senatu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Filologia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

  4. Uchwała nr 4/2021 Senatu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Filologia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019

  5. Uchwała nr 5/2021 Senatu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

  6. Uchwała nr 6/2021 Senatu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

  7. Uchwała nr 7/2021 Senatu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

  8. Uchwała nr 8/2021 Senatu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite stacjonarne studia magisterskie o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

  9. Uchwała nr 9/2021 Senatu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

  10. Uchwała nr 10/2021 Senatu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

  11. Uchwała nr 11/2021 Senatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechatronika, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021

  12. Uchwała nr 12/2021 Senatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na lata 2021-2024

  13. Uchwała nr 13/2021 Senatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

  14. Uchwała nr 14/2021 Senatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2017/2018

  15. Uchwała nr 15/2021 Senatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Informatyka, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019

  16. Uchwała nr 16/2021 Senatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechatronika, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019

  17. Uchwała nr 17/2021 Senatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

  18. Uchwała nr 18/2021 Senatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Elektrotechnika, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

  19. Uchwała nr 19/2021 Senatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Informatyka, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

  20. Uchwała nr 20/2021 Senatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechatronika, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

  21. Uchwała nr 21/2021 Senatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

  22. Uchwała nr 22/2021 Senatu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

  23. Uchwała nr 23/2021 Senatu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia na kierunkach: Pedagogika, Wychowanie fizyczne oraz Mechatronika, a także na jednolite studia magisterskie na kierunkach: Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2022/2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

  24. Uchwała nr 24/2021 Senatu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich wydawanych absolwentom w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

  25. Uchwała nr 25/2021 Senatu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie rozwojowym kierunku pielęgniarstwo na lata 2020-2022 realizowanego w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”

  26. Uchwała nr 26/2021 Senatu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji studentów na studia i praktykę w ramach Programu Erasmus+ oraz ustalenia zasad kwalifikacji studentów i pracowników Uczeni na mobilności zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ do krajów programu

  27. Uchwała nr 27/2021 Senatu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023

  28. Uchwała nr 28/2021 Senatu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022

  29. Uchwała nr 29/2021 Senatu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022

 

Wykaz Zarządzeń Rektora

za II półrocze 2021 r.

 

 

1.      Zarządzenie nr 43/2021 Rektora z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i studiach stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022

2.      Zarządzenie nr 44/2021 Rektora z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie opłat za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów w roku akademickim 2021/2022

3.      Zarządzenie  nr 45/2021 Rektora z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu egzaminu dyplomowego dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek – pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

4.      Zarządzenie nr 46/2021 Rektora z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2021/2022

5.      Zarządzenie nr 47/2021 Rektora z dnia 1 września 2021 r. w sprawie utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo w strukturze Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

6.      Zarządzenie nr 48/2021 Rektora z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania i ustalenia zakresu obowiązków kierownika Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo w strukturze Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

7.      Zarządzenie nr 49/2021 Rektora z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich

8.      Zarządzenie nr 50/2021 Rektora z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

9.      Zarządzenie nr 51/2021 Rektora z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich

10.  Zarządzenie nr 52/2021 Rektora z dnia 1 września 2021 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w 2021 r.

11.  Zarządzenie nr 53/2021 Rektora z dnia 27 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2021 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w sprawie przydzielenia do realizacji zadań operacyjnych określonych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

12.  Zarządzenie nr 54/2021 Rektora z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 10% najlepszych absolwentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

13.  Zarządzenie nr 55/2021 Rektora z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

14.  Zarządzenie nr 56/2021 Rektora z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie

15.  Zarządzenie nr 57/2021 Rektora z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów związanych z funkcjonowaniem i organizacją Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

16.  Zarządzenie nr 58/2021 Rektora z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zasad wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

17.  Zarządzenie nr 59/2021 Rektora z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

18.  Zarządzenie nr 60/2021 Rektora z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej

19.  Zarządzenie nr 61/2021 Rektora z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

20.  Zarządzenie nr 62/2021 Rektora z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku powzięcia informacji o zakażeniu wirusem
SARS-CoV-2 studenta lub pracownika (pozytywny wynik testu) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

21.  Zarządzenie nr 63/2021 Rektora z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych i studentów oraz przyjazdów zza granicy w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

22.  Zarządzenie nr 64/2021 Rektora z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

23.  Zarządzenie nr 65/2021 Rektora z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2021 dot. wprowadzenia Instrukcji sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

24.  Zarządzenie nr 66/2021 Rektora z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 61/2021 z dnia 26.10.2021 r. dot. powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

25.  Zarządzenie nr 67/2021 Rektora z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 74/2020 z dnia 23.11.2020 r. dot. powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na okres kadencji 2020-2024

26.  Zarządzenie nr 68/2021 Rektora z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu realizującego projekt pn. „PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie uczelnią bez barier” realizowanego w ramach konkursu „Uczelnia dostępna III” o nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 ogłoszonego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

27.  Zarządzenie nr 69/2021 Rektora z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach projektu pn. „PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie uczelnią bez barier” realizowanego w ramach konkursu „Uczelnia dostępna III” o nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 ogłoszonego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

28.  Zarządzenie nr 70/2021 Rektora z dnia 6 grudnia 2021 r. sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

29.  Zarządzenie nr 71/2021 Rektora z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

30.  Zarządzenie nr 72/2021 Rektora z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

31.  Zarządzenie nr 73/2021 Rektora z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

32.  Zarządzenie nr 74/2021 Rektora z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wynajmu obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

33.  Zarządzenie nr 75/2021 Rektora z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w okresie od 6 do 12 grudnia 2021 r., w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

34.  Zarządzenie nr 76/2022 Rektora z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku języki obce w komunikacji społecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

35.  Zarządzenie nr 77/2022 Rektora z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku lingwistyka stosowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

36.  Zarządzenie nr 78/2022 Rektora z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

Wykaz Uchwał Senatu

za II półrocze 2021 r.

 

1.      Uchwała nr 30/2021 Senatu z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Filologia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022

2.      Uchwała nr 31/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, obowiązujący w latach 2020-2025

3.      Uchwała nr 32/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym, obowiązujący w latach 2020-2024

4.      Uchwała nr 33/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, obowiązujący w latach 2019-2024

5.      Uchwała nr 34/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

6.      Uchwała nr 35/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

7.      Uchwała nr 36/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

8.      Uchwała nr 37/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

9.      Uchwała nr 38/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Fizjoterapia, jednolite magisterskie studia o profilu praktycznym, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

10.  Uchwała nr 39/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Informatyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

11.  Uchwała nr 40/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

12.  Uchwała nr 41/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

13.  Uchwała nr 42/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

14.  Uchwała nr 43/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

15.  Uchwała nr 44/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

16.  Uchwała nr 45/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2020-2024

17.  Uchwała nr 46/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2020-2024

18.  Uchwała nr 47/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2020-2024

19.  Uchwała nr 48/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2020-2024

20.  Uchwała nr 49/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2020-2024

21.  Uchwała nr 50/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2020-2024

22.  Uchwała nr 51/2021 Senatu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Uczelni oraz potwierdzenia wejścia w skład Rady Uczelni z mocy prawa nowo wybranej Przewodniczącej Samorządu Studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

23.  Uchwała nr 52/2021 Senatu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2020-2024

 

Wykaz Stanowisk Senatu

za II półrocze 2021 r.

 

1.      Stanowisko nr 1/2021 Senatu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na funkcje kierownicze w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 0000-00-00
Opublikował w BIP Cyprian Kostrakiewicz
Data opublikowania 2021-06-02 13:20:54
Ostatnio zaktualizował Cyprian Kostrakiewicz
Data ostatniej aktualizacji 2022-06-10 10:21:03
Liczba wyświetleń 633
Historia zmian ZOBACZ