slider

Rok 2022


Wykaz Zarządzeń Rektora

za I półrocze 2022 r.

 

1.      Zarządzenie nr 1/2022 Rektora z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 70/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

 

2.      Zarządzenie nr 2/2022 Rektora z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 70/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

 

3.      Zarządzenie nr 3/2022 Rektora z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 70/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

 

4.      Zarządzenie nr 4/2022 Rektora z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą i Statutem PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

5.      Zarządzenie nr 5/2022 Rektora z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz przygotowania oświadczenia rocznego  jej stanie w roku 2021, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

6.      Zarządzenie nr 6/2022 Rektora z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 71/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

7.      Zarządzenie nr 7/2022 Rektora z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 46/2021 dot. harmonogramu roku akademickiego 2021/2022

 

8.      Zarządzenie nr 8/2022 Rektora z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

 

9.      Zarządzenie nr 9/2022 Rektora z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników i studentów oraz przyjazdów osób zza granicy w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

 

10.  Zarządzenie nr 10/2022 Rektora z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2021 Rektora dot. powołania Zespołu realizującego projekt pn. „PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie uczelnią bez barier” realizowanego w ramach konkursu „Uczelnia dostępna III” o nr POWR.03.05.00-IP.00-DOS/21 ogłoszonego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

11.  Zarządzenie nr 11/2022 Rektora z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2021 Rektora z dnia 6 maja 2021 r. dot. określenia pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2021/2022

 

12.  Zarządzenie nr 12/2022 Rektora z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie likwidacji Pracowni Języków Specjalistycznych i Komunikacji w Instytucie Lingwistyki Stosowanej

 

13.  Zarządzenie nr 13/2022 Rektora z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w dostępie do zbiorów Biblioteki Uczelnianej

 

14.  Zarządzenie nr 14/2022 Rektora z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów programów studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2022/2023

 

15.  Zarządzenie nr 15/2022 Rektora z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

16.  Zarządzenie nr 16/2022 Rektora z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do działań związanych z naborem kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn. „PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie uczelnią bez barier” realizowanego w ramach konkursu „Uczelnia dostępna III” o nr POWR.03.05.00-IP.00-DOS/21 ogłoszonego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

17.  Zarządzenie nr 17/2022 Rektora z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej w projekcie pn. „PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie uczelnią bez barier” POWR.03.05.00-IP.00-DOS/21

 

18.  Zarządzenie nr 18/2022 Rektora z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na stanowisko profesora uczelni z grona osób posiadających stopień naukowy doktora

 

19.  Zarządzenie nr 19/2022 Rektora z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na stanowisko adiunkta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

20.  Zarządzenie nr 20/2022 Rektora z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2020 Rektora z dnia 23.11.2020 r. dot. powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na okres kadencji 2020-2024

 

21.  Zarządzenie nr 21/2022 Rektora z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

22.  Zarządzenie nr 22/2022 Rektora z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru programu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie dla programów studiów obowiązujących w roku akademickim 2022/2023

 

23.  Zarządzenie nr 23/2022 Rektora z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Potwierdzania Znajomości Języka Polskiego przez Cudzoziemców
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

24.  Zarządzenie nr 24/2022 Rektora z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023 oraz szczegółowego planu rekrutacji

 

25.  Zarządzenie nr 25/2022 Rektora z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2022/2023

 

26.  Zarządzenie nr 26/2022 Rektora z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rozmiarów kształcenia na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2022/2023

 

27.  Zarządzenie nr 27/2022 Rektora z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023

 

28.  Zarządzenie nr 28/2022 Rektora z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie określenia pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2022-2023

 

29.  Zarządzenie nr 29/2022 Rektora z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Antydyskryminacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

30.  Zarządzenie nr 30/2022 Rektora z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety ewaluacji realizacji przedmiotu, ogólnouczelnianych zasad weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się i procedury ewaluacji realizacji przedmiotu

 

31.  Zarządzenie nr 31/2022 Rektora z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia efektów uczenia się dla przedmiotów: kwalifikowana pierwsza pomoc, podstawy kultury akademickiej, wychowanie fizyczne

 

32.  Zarządzenie nr 32/2022 Rektora z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących rekrutacji na studia osób z Ukrainy, które opuściły kraj przed 24.02.2022 r. (nieobjętych tzw. specustawą) oraz rekrutacji (przyjęcie na zasadach przeniesienia) na studia osób z Ukrainy, które opuściły kraj po 24.02.2022 r. (objętych tzw. specustawą)

 

Wykaz Uchwał Senatu 

za I półrocze 2022 r.

 

 

1.      Uchwała nr 1/2022 Senatu z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

2.      Uchwała nr 2/2022 Senatu z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym

 

3.      Uchwała nr 3/2022 Senatu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2021/2022

 

4.      Uchwała nr 4/2022 Senatu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2021/2022

 

5.      Uchwała nr 5/2022 Senatu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2020/2021

 

6.      Uchwała nr 6/2022 Senatu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2020/2021

 

7.      Uchwała nr 7/2022 Senatu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020

 

8.      Uchwała nr 8/2022 Senatu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020

 

9.      Uchwała nr 9/2022 Senatu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2020/2021

 

10.  Uchwała nr 10/2022 Senatu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2021/2022

 

11.  Uchwała nr 11/2022 Senatu z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

12.  Uchwała nr 12/2022 Senatu z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji Rektora w sprawie nieprzeprowadzania rekrutacji na kierunku filologia na rok akademicki 2022/2023, w związku z wygaszaniem ww. kierunku studiów do końca roku akademickiego 2022/2023

 

13.  Uchwała nr 13/2022 Senatu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Języki obce w komunikacji społecznej, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

14.  Uchwała nr 14/2022 Senatu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

15.  Uchwała nr  15/2022 Senatu z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – Raportu ewaluacji jakości kształcenia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim  2020/2021

 

16.  Uchwała nr 16/2022 Senatu z dnia 2 czerwca  2022 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia na kierunkach: Wychowanie fizyczne oraz Mechatronika, a także na jednolite studia magisterskie na kierunkach: Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2023/2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa  Komeńskiego w Lesznie

 

17.  Uchwała nr 17/2022 Senatu z dnia 2 czerwca  2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr  23/2021 z dnia 30.06.2021 r. dot. zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia na kierunkach: Pedagogika, Wychowanie fizyczne oraz Mechatronika, a także na jednolite studia magisterskie na kierunkach: Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2022/2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa  Komeńskiego  w Lesznie

 

 

Wykaz Zarządzeń Rektora

za II półrocze 2022 r.

 

1.      Zarządzenie nr 33/2022 Rektora z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kwestionariusza ankiety służącego do oceny przez studentów kierunku pielęgniarstwo zajęć prowadzonych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, które powstało w ramach realizacji projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2.      Zarządzenie nr 34/2022 Rektora z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

3.      Zarządzenie nr 35/2022 Rektora z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie opłat za miejsce i noclegi w Domu Studenckim „KOMENIK” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie przy ul. Opalińskich 1

 

4.      Zarządzenie nr 36/2022 Rektora z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2022/2023

 

5.      Zarządzenie nr 37/2022 Rektora z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie opłat za wydanie oraz za uwierzytelnienie dokumentów w roku akademickim 2022/2023

 

6.      Zarządzenie nr 38/2022 Rektora z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

7.      Zarządzenie nr 39/2022 Rektora z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023

 

8.      Zarządzenie nr 40/2022 Rektora z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i udostępnianie innych składników majątkowych służących działalności dydaktycznej, sportowej i rekreacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

9.      Zarządzenie nr 41/2022 Rektora z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie Księgi Znaku – opisu i zasad stosowania identyfikacji wizualnej Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

10.  Zarządzenie nr 42/2022 Rektora z dnia 5 września 2022 r. w sprawie likwidacji Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

11.  Zarządzenie nr 43/2022 Rektora z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

12.  Zarządzenie nr 44/2022 Rektora z dnia 5 września 2022 r. w sprawie przyporządkowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie kierunków studiów działającym w Uczelni Instytutom od dnia 1 października 2022 r.

 

13.  Zarządzenie nr 45/2022 Rektora z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (od 1 października 2022 r. Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie)

 

14.  Zarządzenie nr 46/2022 Rektora z dnia 5 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do działań związanych z naborem kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn. „ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie uczelnią bez barier” POWR.03.05.00-00-A067/21 realizowanego w ramach konkursu „Uczelnia dostępna III” o nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 ogłoszonego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

15.  Zarządzenie nr 47/2022 Rektora z dnia 5 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu realizującego projekt pn. „ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie uczelnią bez barier” realizowanego w ramach konkursu „Uczelnia dostępna III” o nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 ogłoszonego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

16.  Zarządzenie nr 48/2022 Rektora z dnia 5 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

17.  Zarządzenie nr 49/2022 Rektora z dnia 17 października 2022 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

18.  Zarządzenie nr 50/2022 Rektora z dnia 25 października 2022 r. w sprawie prowadzenia elektronicznego albumu studentów i elektronicznej księgi dyplomów

 

19.  Zarządzenie nr 51/2022 Rektora z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji alarmowej

 

20.  Zarządzenie nr 52/2022 Rektora z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji – zasady postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki

 

21.  Zarządzenie nr 53/2022 Rektora z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

22.  Zarządzenie nr 54/2022 Rektora z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

 

Wykaz Uchwał Senatu 

za II półrocze 2022 r.

 

 

1.      Uchwała nr 18/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

2.      Uchwała nr 19/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite magisterskie studia stacjonarne o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

3.      Uchwała nr 20/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

4.      Uchwała nr 21/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Mechatronika, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

5.      Uchwała nr 22/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Mechatronika, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

6.      Uchwała nr 23/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

7.      Uchwała nr 24/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Informatyka, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

8.      Uchwała nr 25/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

9.      Uchwała nr 26/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

10.  Uchwała nr 27/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Logistyka, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

11.  Uchwała nr 28/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

12.  Uchwała nr 29/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

13.  Uchwała nr 30/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Fizjoterapia, jednolite magisterskie studia stacjonarne o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

14.  Uchwała nr 31/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

15.  Uchwała nr 32/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

16.  Uchwała nr 33/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie programu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

17.  Uchwała nr 34/2022 Senatu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

18.  Uchwała nr 35/2022 Senatu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

19.  Uchwała nr 36/2022 Senatu z dnia 6 października 2022 w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich wydawanych absolwentom Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Marzena Frala
Data wytworzenia 2022-06-10
Opublikował w BIP Cyprian Kostrakiewicz
Data opublikowania 2022-06-10 10:20:18
Ostatnio zaktualizował Aleksander Klabik
Data ostatniej aktualizacji 2023-06-30 12:56:55
Liczba wyświetleń 550
Historia zmian ZOBACZ